AYDINLATMA METİNLERİ

KVKK İNTERNET SİTESİ KULLANICILARI AYDINLATMA METNİ


Kartaş Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Kartaş”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1.İşlenen Kişisel Verileriniz
IP Bilgileri, cihaz, konum ve tarayıcı bilgileri, gezinti ve etkileşim içeriği, tarih ve bağlantı süresi, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileriniz ve formlar veya e-postalarınızda paylaştığınız Ad ve soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaportunuzun numarası, tarihi ve verildiği yer, sürücü belgenizin numarası, sınıfı, veriliş tarihi, verildiği yer, konuşma diliniz, doğum yeri ve doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, vergi kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, banka hesap bilgileriniz, alış veriş geçmişinize dair veriler, kredi kartı bilgileriniz gibi kişisel verileriniz Kartaş Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası çerçevesinde işlenmektedir.

1.1. Kişisel Verileriniz İşleme Amaçları
* İnternet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz, internet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirme,
* İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirme,
* İnternet sitesinin, sizin ve şirketimizin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini sağlama,
* Sizlerle iletişim kurma,
* Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi
* Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
* Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
* Araçların teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
* Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
* İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
* Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,
* Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
* Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
* Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
* Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.
Amaçlarıyla işlenecektir.

 


2. Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla
sınırlı olmak üzere;
Kartaş tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirketin ve/veya Şirketin tayin edeceği Veri İşleyen tarafından tutulmakta, işlenmekte ve kullanılmakta; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve
gerektiğinde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmak suretiyle yurt içi aktarılmaktadır.

Veri aktarımı yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler.

Kişisel verileriniz bulut depolamaları ve mailing uygulamaları ile sınırlı olarak yurt dışına aktarılmaktadır.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz internet sitemizi kullanırken veya bizimle paylaştığınız diğer verilerinizin
depolanması suretiyle; Kanunlarda Öngörülmesi, Sözleşme İmzalanması ve İfası veya açık rıza hukuki
sebebine dayanılarak elde edilmektedir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;
* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
* Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine/veya kişisel verilerinizin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


5. Veri Güvenliği
Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Kartaş Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.
Kartaş, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6.Kişisel Verilerin Saklanma Süresi
Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafınızla sözleşme imzalanması halinde, sözleşmenin ifasından itibaren 10 yıl süre ile; sözleşme kurulmamış ise tarafınızdan kişisel verilerinizin silinmesi talep edilene kadar veya 3 yıl süre ile; çerezler ise 1 yıl süre ile fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir.

7. Veri Sorumlusunun Kimliği
Kartaş
, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.
Adres : Gülsuyu Mah. Bilginer Sok. Tesa İş Merkezi Apt. No: 9/2 Maltepe İstanbul
Telefon : 0216 575 35 35
e-posta : muhasebe@kartasotomobil.com.tr

8. Başvuru Hakkı
Kişisel Verilere dair tüm talepler Kartaş KVKK Birimi tarafından sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Kartaş’ın yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Kartaş, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

 

KVKK MÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

Kartaş Motorlu Araçlar Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (“Kartaş”) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği konusuna önem vermekteyiz. Tarafınızdan paylaşılan her türlü kişisel veriyi, mahremiyetine özen gösterecek ve kişisel verilerinize ilişkin uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacak şekilde muhafaza etmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinciyle 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan çerçevede mevzuata uygun olarak işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi ve İşlenmesi
Kişisel verileriniz, Kanunun beşinci ve altıncı maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin şartlara uygun olarak işlenmektedir.
Kişisel verileriniz Kartaş’ın faaliyet konularına uygun düşecek şekilde sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, internet sitesi, sosyal medya platformları ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Kişisel verileriniz, Kartaş tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir.

2. Kartaş Tarafından Toplanan Kişisel Verileriniz
Ad ve soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaportunuzun numarası, tarihi ve verildiği yer, sürücü belgenizin numarası, sınıfı, veriliş tarihi, verildiği yer, konuşma diliniz, doğum yeri ve doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, vergi kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-mail adresiniz, banka hesap bilgileriniz, alış veriş geçmişinize dair veriler, kredi kartı bilgileriniz ile ofislerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik kamerası kayıtları.

3. Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçları
* Sözleşmenin kurulması ve ifasına yönelik süreçlerin yürütülmesi
* Finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi,
* Faturalandırma süreçlerinin yürütülmesi,
* Araçların teslimat süreçlerinin takibinin yapılması,
* Reklam / kampanya / promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
* İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
* Ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi,
* Ürünlere yönelik bilgi almanızın sağlanması,
* Mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
* Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
* Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması,
* Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi,
* Yetkili kişi, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi verilmesi.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümler doğrultusunda, işbu Aydınlatma Metninde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere;
Kartaş tarafından kurulan ortak veri tabanında, Şirketin ve/veya Şirketin tayin edeceği Veri İşleyen tarafından tutulmakta, işlenmekte ve kullanılmakta; yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve gerektiğinde gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılmak suretiyle yurt içi aktarılmaktadır.
Veri aktarımı yapılan üçüncü kişiler, yeterli korumayı sağlayacaklarını şirketimize taahhüt etmektedirler.
Kişisel verileriniz bulut depolamaları ve mailing uygulamaları ile sınırlı olarak yurt dışına
aktarılmaktadır.

5. Kişisel Veri Elde Etmenin Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz Kanun’un dört, beş ve altıncı maddeleri gereğince Şirketimiz tarafından yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda;
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Kartaş’ın tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması; Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması; Şirketimizin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması; Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (hukuk ve dava İşlerinin takibi); Hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi veya açık rızanızın bulunması hukuki sebeplerine dayanılarak elde edilmekte ve işlenmektedir.

6. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız
Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca;
* Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
* Kişisel verilerinizi işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
* Kişisel sağlık verilerinize erişim ve bu verileri isteme,
* Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
* Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
* Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
* İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
* Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

5. Veri Güvenliği
Kişisel verilerin, saklanması, silinmesi ve imhası hakkında Kartaş Veri Saklama ve İmha Politikası hükümleri uygulanacaktır.
Kartaş, kişisel verilerinizi teknik ve idari imkânları dâhilinde titizlikle korumaktadır. Şirketimiz tarafından, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak, muhtemel risklere uygun düzeyde güvenlik önlemleri alınmaktadır.

6. Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri
Kişisel verileriniz, fiziki ve dijital ortamlarda toplanmakta, işbu Aydınlatma Metni belirtilen amaçlar doğrultusunda tarafınızla sözleşme kurulması halinde, sözleşmenin ifasından itibaren 10 yıl süre ile; sözleşme kurulmamış ise tarafınızdan kişisel verilerinizin silinmesi talep edilene kadar veya 3 yıl süre ile fiziki veya dijital ortamlarda muhafaza edilmektedir.

7. Veri Sorumlusunun Kimliği
Kartaş, işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili düzenlemeler uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olup tarafımıza aşağıda yer verilen iletişim bilgileri aracılığıyla ulaşılması mümkündür.
Adres : Gülsuyu Mah. Bilginer Sok. Tesa İş Merkezi Apt. No: 9/2 Maltepe İstanbul
Telefon : 0216 575 35 35
e-posta : muhasebe@kartasotomobil.com.tr

8. Başvuru Hakkı
Kişisel Verilere dair tüm talepler Kartaş KVKK Birimi tarafından sonuçlandırılacaktır. 
Kanun kapsamındaki talepler için internet sitemizde yer alan Kişisel Veri Başvuru Formu doldurularak imzalı bir örneğinin Kartaş’ın yukarıdaki adresine bizzat teslim edilmesi, noter kanalı ile gönderilmesi veya kayıtlı elektronik posta adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından daha önce bildirilen ve sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliği teyit edilebilir bir biçimde e-posta adresimize iletilmesi durumunda Kartaş, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.