TR
Sözleşme

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ


MOTORLU KARA NAKİL ARACI KİRALAMA SÖZLEŞMESİ GENEL KOŞULLAR

 1. TARAFLAR

Bir yanda merkez adresi Gülsuyu Mahallesi Bilginer Sk. Tesa İş Merkezi Apt. No: 9/2 Maltepe/İSTANBUL olan KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ile diğer tarafta işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek veya tüzel kişi arasında işbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşulları imzalanmıştır.


 1. TANIMLAR
 2.       : KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’ni,

KİRACI: Kira sözleşmesini KİRALAYAN’ın karşısında KİRACI sıfatıyla imzalayan kişiyi,

KULLANICI / SÜRÜCÜ: Araç teslim formunda aracı kullanacak kişi olarak belirtilen sürücüyü,

 • Marka, model, plaka ve sair özellikleri ve/veya araç teslim ve iade formunda belirtilen ve kira süresi boyunca KİRACI’ya kullandırılmak üzere kiralanan motorlu kara nakil vasıtasını,

GENEL KOŞULLAR: İşbu Motorlu Kara Nakil Aracı Kiralama Sözleşmesi Genel Koşullarını,

ARAÇ TESLİM FORMU: Kiralanan aracın KİRACI’ya teslim edildiğini, teslim esnasındaki durumu, kiralanan aracın grup, marka, model, plaka, sair hususların düzenlendiği formülü,

ARAÇ İADE FORMU: Kiralanan aracın KİRALAYAN ’a iade edildiğini ve iade esnasındaki durumu ve sair hususların düzenlendiği formu,

GÜNLÜK KİRA TUTARI: En fazla 24 saatlik kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI’ nın ödeyeceği kira tutarını,

AYLIK KİRA TUTARI: En fazla 30 günlük kiralama süresi için, diğer tüm ücret ve giderler hariç KİRACI’ nın ödeyeceği kira tutarını,

KİRALAMA KOŞULLARI :KİRALAYAN’ ait www.carplusrentacar.com.tr web adresinde ve/veya 0216 575 35 35 tel no’lu çağrı merkezinde duyurulan Kullanıcı Bilgisi, Kiralama Süresi, Yakıt, Araç Teslimi, Sigortalar ve Güvenceler, Trafik Cezaları, Ek ürün ve Hizmetler, Kilometre Sınırları, Ödeme Koşulları, Rezervasyon, Sözleşme Değişikliğine dair KİRALAYAN tarafından belirlenen kural ve koşulları,

MAİL ORDER FORMU: Alınan hizmetin bedelinin KİRALAYAN tarafından, formda belirtilen bilgiler doğrultusunda alacak olarak kayıt edilmesi amacıyla düzenlenen formülü,

KİLOMETRE LİMİT TABLOSU: Kiralayan tarafından her kiralama başına verilen ücretsiz kilometre kullanım limitinin yer aldığı ve kilometre kullanım limitini aşan her kilometrenin Kiralayan tarafından tek taraflı belirlenen ve yayınlanan 3 TL +KDV kilometre ücreti ile çarpılmasında esas alınacak tabloyu,

GENÇ SÜRÜCÜ BEDELİ: KİRACI’ nın kiralama anında 21 yaşın altında veya iki yıldan kısa süredir ehliyet sahibi olması durumunda KİRALAYAN tarafından KİRACI’ dan araç kiralama süresince günlük 200 TL olarak tahsil edilecek bedeli,

TRAFİK CEZASI HİZMET BEDELİ: Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’ a ulaşan ceza makbuzlarının KİRALAYAN tarafından ödenmesi durumunda KİRACI’ dan tahsil edilecek 175 TL hizmet bedelini,

YAKIT HİZMET BEDELİ: Aracın teslim alınması anında araçta bulunan akaryakıtın aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıttan eksik olması halinde KİRACI’ dan tahsil edilecek 175 TL hizmet bedelini ifade eder.

 1. KONU

İşbu Genel Koşulların konusu, kira sözleşmesi ile KİRACI’ya kullandırılmak üzere kiralanan aracın kira koşulları ve bunun karşılığında belirlenen kira ve sair bedellerin KİRACI tarafından ödenmesinin şekil ve şartları ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


 1. ARACIN KULLANIMI
  1. Araç, kira süresince KİRACI’ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı Kiralama Koşulları, araç teslim formu, araç iade formu ve işbu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücreti ilearaç teslim formu ve işbu genel koşullarda belirtilen ücretleri/bedelleri ödemeyi ve Kiralama Koşulları, araç teslim formu ile işbu genel koşullar da belirtilen tüm hususları kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.
  2. Kira süresinin, araç grubunun veya çıkış ve iade adresinin değiştirilmesi gibi durumlarda kira bedeli ve sair ücretler, değişiklik talebinin yapıldığı gün uygulanmakta olan fiyatlar üzerinden KİRALAYAN tarafından yeniden hesaplanacaktır. Rezervasyon iptallerinde, rezervasyonun yapıldığı tarihte geçerli olan ve web sitesinde yayınlanan iptal kuralları geçerli olacaktır.
  3. KİRACI tarafından işbu genel koşullar kapsamında talep edilecek kiralama hizmetleri, KİRACI’nın talep edilen aracı, ilgili KİRALAYAN şubesinden araç teslim formu imzalayarak teslim alması ile gerçekleştirilecektir. Bahse konu araç teslim formları, işbu genel koşulların eki ve ayrılmaz parçası niteliğinde olup, birlikte yorumlanacaktır,
  4. Araç teslim formunun imzalanması aşamasında güncel bilgiler araç teslim formunda düzenlenecektir.
  5. Araç, KİRALAYAN tarafından KİRACI’ya tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuarı, teçhizatı ve avadanlıklarıyla birlikte ve periyodik bakımları tam ve eksiksiz olarak araç teslim formu ile teslim edilmiştir. KİRACI, aracı-araç teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere kaporta ve mekanik bakımdan sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir kaza veya hasar izi bulunmadığını kabul eder.
  6. KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanım kılavuzunun içinde yazılı hususlara uymayı, aracın kullanımında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi ve aracın iyi durumda bulunmasını sağlamayı kabul ve taahhüt eder.
  7. KİRACI, aracı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili bütün yasal hükümlere uygun olarak, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRACI, sayılanlarla sınırlı olmaksızın, aracı aşağıda açıklanan şekillerde kullanmayacak olup, aksi takdirde ortaya çıkan ceza ve her türlü masraf ile zarardan sorumlu olacaktır:
 1. Gümrük mevzuatı ve sair yasalara aykırı maddelerin taşınmasında,
 2. Yasa dışı işlerde,
 3. Herhangi bir vasıta vs. itmekte veya çekmekte,
 4. Ticari maksatla yolcu veya eşya taşınmasında,
 5. Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şahsi yük / eşya taşınmasında,
 6. Aracın, uyuşturucu madde veya alkollü içki almış veya ehliyetsiz olarak veya teslim formunda sürücü veya ek sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından,
 7. Aracın iddia ve yarışlara katılması sonucu ile bunlara hazırlık denemelerinde (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, yarış, ralli, hız denemeleri vb.),
 8. Aracın marka ve modeline uygun olmayan yer ve şartlar (kum veya dağlık arazi, dere yatağı, bataklık vb.) ile aracın teknik yapısı ve dayanma gücüne uygun olmayan yer ve yollarda,
 9. Olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında,
 10. Karayolu dışında veya aracın kendi gücü ile girip çıkacağı ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması sırasında,
 11. Hayvan taşımacılığında,
 12. Sigara benzeri maddelerin teması ile meydana gelen zararlarda.
  1. Araç, araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek olan süreye haiz sürücü belgesi ve yaş sınırı bakımından yeterliliği sağlamış olan sürücü ve/veya ek sürücü/ler tarafından kullanılacaktır. KİRACI araç teslim formunda belirtilen ek sürücü/lerin, araç teslim formu ve genel koşullara tam ve eksiksiz olarak uymasını sağlamakla yükümlüdür. Ayrıca aracın kullanımı nedeniyle vuku bulacak hasar ve zararlardan KİRACI, sürücü ve ek sürücüler ile birlikte müştereken sorumludur.
  2. KİRACI, araçta KİRALAYAN’ın yazılı izni olmadan hiçbir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde eski hale getirme giderlerinden ve aracın uğradığı zararlardan KİRACI sorumludur.
  3. KİRACI, sağlam ve iyi durumda teslim aldığı araçta, kullanım hatası ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik, periyodik bakımlarının zamanında yapılmaması v.b. nedenlerle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın, hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile oluşan şanzıman arızası, aracın altının vurulması nedeniyle ortaya çıkan hasarlar, uyarı ışığı yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi nedeniyle oluşan hasarlar, lastik ve jant gibi parçaların uğradığı hasarlar, yakıt kaynaklı hasar ve arızalar, debriyaj seti değişimi vb.) oluşan her türlü mekanik ve elektrik dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
  4. Aracın tüm yakıt, otopark, HGS, OGS, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri ile trafik para cezaları, faiz ve ferileri KİRACI’ya ait olup, KİRACI tarafından ödenecektir. Kira süresi sona erse bile, kira süresi içinde düzenlenen her türlü cezadan KİRACI sorumludur. Ceza makbuzunun isim ve imza olmaksızın sadece plaka numarasına yazılması halinde dahi, KİRACI mevcut cezayı ödemeyi kabul eder. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek OGS, HGS, otoyol, köprü vs. geçiş ve otopark ücretleri ile trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzları KİRALAYAN tarafından ödenecek ve ödenen tutar ile var ise gecikme faizi ve ferileri ve 175 TL hizmet bedeli de eklenerek KİRACI’dan tahsil edilecektir. Söz konusu ceza ödeme hizmet bedeli ve HGS/OGS kullanımhizmet bedeli ayrı ayrı olmak üzere araç teslim formunda belirtilecektir. Kira süresi ve işbu genel koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI işbu tutarlardan sorumludur. KİRACI, OGS, HGS, otoyol, köprü vs. geçiş giderleri ve trafik para cezalarına KİRALAYAN tarafından itiraz edilmesini talep edemez, KİRALAYAN tarafından itiraz edilmemesinden dolayı ceza tutarlarını ödemekten kaçınamaz ve bu konuda KİRALAYAN’dan herhangi bir talepte bulunamaz, Ayrıca KİRALAYAN, otopark, OGS, HGS, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini, kira süresinin sonunu beklemeksizin ve herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye yetkilidir. KİRALAYAN’ın bu yetkisi sözleşme süresi ile sınırlı olmayıp, sözleşme sona ermiş olsa dahi KİRALAYAN otopark, OGS, HGS, otoyol, köprü vs. geçiş ücretleri, trafik cezaları ve faiz ve ferileri ile hizmet bedellerini herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından ve/veya teminatından mahsup ederek tahsil etmeye işbu sözleşmenin eki olarak imzalanan Mail Order Formu doğrultusunda yetkilidir. KİRACI, KİRALAYAN’ınbu yetkisini peşinen kabul eder.
  5. KİRACI, araçlar üzerinde doğabilecek zararların ve KİRALAYAN’ın sözleşmeden kaynaklanacak diğer alacak ve sair haklarının teminatı olmak üzere, araç grubuna göre KİRALAYAN tarafından belirlenecek (KİRACI tarafından verilecek hasar/zarar miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan hasar/zarar bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) teminat bedelini araç tesliminden önce KİRALAYAN’a, KİRALAYAN’ın tercihine göre kredi kartı ile ödeyecek veya bloke konulmasını (provizyon) sağlayacaktır. Bu teminat bedeli, aracın eksiksiz ve sorunsuz olarak KİRALAYAN’a teslim formunda belirtilen teslim yerinde ve zamanında teslim edilmesi ve KİRACI’nın herhangi bir borcunun bulunmaması halinde, aracın iade tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde, kredi kartından tahsil edilmişse aynı hesaba iade edilecek, blokaj uygulanmış ise blokaj kaldırılacaktır. Teminatın iadesi blokajın kaldırılması ile ilgili olarak bankadan kaynaklanan gecikmelerden KİRALAYAN sorumlu değildir. Araçların eksiksiz ve sorunsuz bir şekilde zamanında teslim edilmemesi veya KİRACI’nın kira ve/veya başkaca borçlarının bulunması halinde teminat bedeli, herhangi bir ihbara, hükme ve KİRACI’nın iznini almaya gerek olmaksızın bu alacaklara mahsup edilecek, teminat bedelini aşan hasar ve alacaklar KİRACI’dan ayrıca tahsil edilecektir. KİRALAYAN, işbu teminat bedelini aşan hasar ve alacaklarını da herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın tahsil etmeye yetkilidir.
  6. Araç ile ilgili olarak yasalarda tanımlanan “işleten” sıfatı ile “Araç işleten Sorumluluğuna ilişkin tüm borç ve yükümlülükler KİRACI ya ait olup, araçlarını üçüncü kişilere ve/veya motorlu taşıtlara ve/veya çevreye vereceği tüm maddi ve manevi zararlardan KİRAC1 tek başına sorumludur. Bu sebeple KİRALAYAN’ın ödemek zorunda kalacağı tüm zararları KİRACI tazmin edecektir. Kira Süresi ve Genel Koşullar sona ermiş olsa dahi KİRACI’nın kira süresi içinde meydana gelen zararlar nedeniyle sorumluluğu devam edecektir.
  7. KİRACI tarafından kiralanan araçta başta araç takip sistemi olmakla birlikte bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler bulunmakta olup, kiralanan araç çalınma, kaybolma ve benzeri güvenlik ihlallerini önleme amacıyla KİRALAYAN tarafından takip edilebilir, izlenebilir, konum ve km bilgileri kayıt altına alınabilir ve işbu kayıtlar güvenlik nedeni ile veya hukuki adli/idari işlemler/soruşturmalarda kullanılmak üzere gerektiğinde resmi veya gayri resmi ilgili üçüncü kişilere/kurumlara ifşa edilebilir.
  8. KİRACI, genel koşullardan kaynaklanan kira ve/veya başkaca borcunu ödememesi nedeniyle hakkında ihtiyati haciz veya ihtiyati tedbir vs. talebinde bulunulması halinde, KİRALAYAN’ın teminat göstermesine gerek olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  9. Araç KİRACI’ya teslim edildikten sonra KİRACI ve/veya herhangi bir 3. Şahıs tarafından araç ile yasalara aykırı hareket edilmesi veya aracın herhangi bir suça karışmış olması nedeniyle veya KİRACI’nın sorumlu olduğu herhangi bir nedenle araç kaydına resmi makamlar tarafından tedbir konulması ve/veya aracın yediemine ve/veya KİRALAYAN’a teslim edilmesi halinde işbu koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek kalmaksızın kendiliğinden fesih olur. Bu durumda KİRACI, KİRALAYAN’ın var ise çekici, nakliye, otopark, teslimat, ceza, vergi, harç ve sayılanlarla sınırlı olmaksızın bu nedenle uğrayacağı doğrudan ve/veya dolaylı bütün zararları ile birlikte ayrıca sözleşme fesih olsa dahi, tedbirin devam ettiği sürece oluşacak o araca ait en yüksek günlük kira bedelini hiçbir itiraz ileri sürmeksizin derhal nakden ve defaten ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu nedenlerle araca resmi makamlar tarafından el konulması/aracın müsaderesine karar verilmesi durumunda KİRACI, aracın el koyma/müsadere tarihindeki rayiç bedelini de KİRALAYAN’a derhal ödemekle yükümlüdür. Resmi mercilerce araç üzerine konulan tedbirler nedeniyle aracın satılamaması durumunda, tedbirin kaldırılması amacıyla resmi mercilere verilmesi gereken teminat, banka teminat mektubu veya nakit blokaj masrafları ve diğer her türlü masraflardan KİRACI sorumludur.
  10. KİRACI, aracı, araç grubuna ve KİLOMETRE LİMİT TABLOSU’nda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. KİLOMETRE LİMİT TABLOSU’ndabelirtilen kilometre sınırının aşılması durumunda KİRACI, KİLOMETRE LİMİT TABLOSU’ndabelirtilen kilometre aşım bedelini ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.  Aracın KİLOMETRE LİMİT TABLOSU’nda belirtilen kilometre sınırlamasına uygun kullanılıp kullanılmadığı tarafların imzaladığı araç teslim formuna göre belirlenir.
  11. KİRACI, aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıtı teslim aldığı gibi iade etmekle yükümlüdür. KİRACI’nın akaryakıtı eksik teslim etmesi durumunda, eksik yakıt bedeli güncel pompa fiyatı üzerinden hesaplanarak tespit edilen zarar tutarı ve 175 TL akaryakıt hizmet bedeli KİRACI’ya aynen faturalandırılır. Bu durumda KİRACI ayrıca, zarar tutarının araç teslim formunda belirtilen oranı kadar hizmet bedelini ve buna ilişkin KDV tutarını da KİRALAYAN’a ödemekle yükümlüdür. Zararın, aracın iade alınmasından sonra tespit edilmesi durumunda dahi bu nedenle oluşacak zarardan KİRACI sorumludur. KİRALAYAN, sözleşme süresiyle sınırlı olmaksızın işbu zarar tutarı hizmet bedelini herhangi bir izne, bildirime veya hükme gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından tahsil etmeye işbu sözleşmenin eki olarak imzalanan Mail Order Formu doğrultusunda yetkilidir.


  1. ÜCRETLENDİRME VE ÖDEME
   1. KİRACI, işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda yazılı olarak belirtilen tüm bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin bedelleri ödemekle yükümlüdür:
  1. Kiralanan gün sayısı üzerinden hesaplanan kiralama bedelini,
  2. Kiralanan araç için KİRALAYAN tarafından belirlenecek … TL hizmet bedelini,
  3. Kiralanan araç için navigasyon cihazı, bebek koltuğu, kar lastiği vb. ilave hizmetler talep ettiği takdirde bu hizmetlerin ilave ücretini,
  4. Talep ettiği takdirde; Full Sigorta Paketi veya LCF Sigortası,
  5. Kiralama sonunda ortaya çıkabilecek, ek kira bedelini, tek yön ücretini ve kanunen uygulanan vergileri, kilometre aşım bedelini, hasar/zarar tazmin bedellerini, hizmet bedellerini, otopark, HGS, OGS, otoyol, köprü geçiş ücretleri, trafik ceza tutarlarını,
  6. Kilometre Limit Tablosuna göre kilometre kullanım limitini aşan her kilometrenin 3 TL +KDV kilometre ücreti ile çarpılması sonucu hesaplanan ücreti,

  KM SINIRLAMASI HAKKINDA

  Günlük araç kiralamalarında aşağıda belirtilen km sınırları geçerlidir.Belirtilen listede 1 günlük km sınırı 300 km olarak belirlenmiş 3 günlük kiralamanızda 350x3=900 km yol yapma hakkına sahip olacaksınız.Kiralama gün sayısı listede yer alan km limiti ile çarpılarak günlük km limitiniz hesaplanır.Örneğin :9 Günlük kiralamanızda günlük km limiti 145 km olarak belirlenmiş 9x145 toplamda 1305 km hak kazanmış olur.Km aşımlarında ise aşım yaptığınız km birim başına 3 TL +KDV ile çarpılarak tarafınıza fatura edilir.

  1. KİRACI’nın kiralama anında 21 yaşın altında veya iki yıldan kısa süredir ehliyet sahibi olması durumunda araç kiralama süresince günlük 200 TL olarak tahsil edilecek Genç Sürücü Bedeli,
  2. Aracın teslim alınması anında araçta bulunan akaryakıtın aracın kiralama sırasında deposunda mevcut bulunan akaryakıttan eksik olması halinde KİRACI’dan tahsil edilecek 175 TL Akaryakıt Hizmet Bedeli,
  3. Kira süresi içerisinde araca düzenlenecek trafik para cezalarına ilişkin KİRALAYAN’a ulaşan ceza makbuzlarının KİRALAYAN tarafından ödenmesi durumunda KİRACI’dan tahsil edilecek 175 TL Trafik Cezası Hizmet Bedeli.
  1. KİRACI, ödemeleri KİRALAYAN tarafından belirlenen şekilde yapacaktır. KİRALAYAN kira bedelinin peşin olarak ödenmesini talep eder. KİRACI, kira bedelinin, genel koşullar ile araç teslim ve iade formu kapsamındaki diğer bedellerin ve yasal ödemelerin zamanında tam ve eksiksiz olarak ödenmemesi durumunda hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın fatura tarihinden itibaren tüm bedellerin muaccel olacağını ve muaccel olan alacakların tamamını fatura tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRALAYAN’ın kira sözleşmesi ve genel koşulları tek taraflı fesih hakkı saklıdır.
  2. İşbu sözleşmenin eki olarak imzalanan Mail Order Formu doğrultusunda KİRACI, yukarıda belirtilen bedeller ile sayılanlarla sınırlı olmaksızın işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan sair tüm bedellerin herhangi bir izne, hükme ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın, tahsil edilmesini gayrikabili rücu olarak kabul eder. İşbu sözleşme her ne sebeple olursa olsun sona erse veya feshedilse dahi işbu 5.3. maddesi süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.
   1. SİGORTA VE SORUMLULUK
    1. KİRACI’ya kiralanan aracın KİRALAYAN tarafından yaptırılan, aracın Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Sigortası teminat kapsamı ve limitleri dışında kalan diğer motorlu kara nakil araçlarına, 3. şahıslara ve araç içindeki yolculara verilen maddi zararlar, tedavi giderleri ve sair mahiyette her türlü zarar ile birlikte ayrıca maddi, manevi zararlar, değer kaybı ve kazanç kaybı dahil meydana gelecek tüm zarar, sorumluluk ve yükümlülükler KİRACI’ya aittir. KİRALAYAN’ın sigorta teminat kapsamı dışında ve/veya limitlerin üstünde kalan herhangi bir zararı tazmin etmesi halinde KİRACI, KİRALAYAN’ın yapmış olduğu ödemeyi, ödeme tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından belirlenen avans faizi oranının  işleyecek temerrüt faizi ile birlikte KİRALAYAN’a ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
    2. KİRACI, teslim formunun imza anında; Full Sigorta Paketi veya LCF Sigortası, …’den yararlanmak istediği takdirde, bunlara ait KİRALAYAN tarafından talep edilecek olan bedelleri kira bedeline ek olarak peşinen ödemekle yükümlüdür.
   1. KİRALAYAN dilerse, bahse konu güvencelerden kaynaklanan kendisine ait risklere karşı sigorta poliçesi yaptırmaya yetkili olup, KİRACI bu poliçeler ve teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. KİRACI, kiralanan aracın karıştığı kazalar ve sair nedenlerle diğer motorlu kara nakil araçlarına, sürücüye, araçta bulunan kişilere ve üçüncü şahıslara karşı, bedelini ödemiş olduğu sigorta poliçelerinin kapsam ve limitleri dışında kalan, doğması muhtemel her türlü zarardan sorumlu olacaktır. KİRACI, bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödemediği sigorta poliçelerinden ve bu poliçelerin teminat kapsamından yararlanmayı/yararlandırılmayı talep edemez. Ayrıca KİRACI, Full Sigorta Paketi veya LCF Sigortası sigortalarını talep ederek bedellerini ödemiş olsa dahi sayılanlarla sınırlı olmaksızın aşağıda belirtilen koşullarda kendisinin, aracın ve/veya sürücüsünün, araçta bulunan kişilerin ve/veya sair üçüncü şahısların ve/veya diğer araçların zarar görmesi durumunda hasar/zarar sorumluluğunu ve buna ilişkin tazminat, zarar ve giderleri itiraz etmeksizin karşılamayı kabul eder.
   1. Kaza anında alkollü olduğunun ve/veya uyuşturucu etkisi altında bulunduğunun tespit edildiği durumlarda,
   2. Trafik kaza zaptının düzenlenmediği, alkol raporunun alınmadığı
   3. Trafik kaza tutanağı, alkol raporu, kazaya karışan araçlara ait ruhsat fotokopileri, trafik sigorta poliçe fotokopileri, sürücü belgelerinin fotokopileri, görgü tespit tutanağı ile KİRALAYAN’ın talep edeceği beyan ve sair belgelerin tam ve eksiksiz olarak kaza/ olay tarihinden itibaren en geç 1gün içerisinde KİRALAYAN’a ibraz edilmemesi/edilememesi durumunda,
   4. Trafik yasalarına ve/veya 4.5. maddesinde sayılan hususlara aykırı vasıta kullanılması halinde, kasıtlı kazalarda,
   5. KİRACI ve kira sözleşmesinde ek sürücü olarak belirlenen sürücü/sürücüler dışındakilerin aracı kullanması neticesinde meydana gelen kaza ve/veya hasarlarda,
   6. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Zorunlu Mali Mesuliyet Sorumluluk Güvencesi, İhtiyari Mali Mesuliyet Güvencesi, Ferdi Kaza Güvencesi, Artan Mali Mesuliyet Güvencesi ve/veya sigorta/kasko poliçeleri genel şartları gereğince hasar ve zarar bedellerinin her ne sebeple olursa olsun ödenmediği hallerde ve/veya sigorta şirketlerinin herhangi bir nedenle ödeme yapmadığı ve/veya güvence/sigorta kapsamı ve limiti dışındaki hallerde. KİRACI’nın bahse konu güvence ve sigortalardan yararlanabilmesi için (c) bendinde belirtilen belgeleri eksiksiz olarak KİRALAYAN’a ibraz etmesi gerekmektedir. Aksi halde bu güvence ve sigortalardan yararlanılamayacağı gibi KİRALAYAN işbu belgelerin tam ve eksiksiz olarak ibrazı tarihine kadarki döneme ilişkin işleyecek kira bedellerini de ayrıca talep ve tahsil etmeye yetkilidir,
    1. KİRACI ve ek sürücüler, kaza halinde aşağıda belirtilen önlemleri yerine getirmekle yükümlüdür:
   1. KİRALAYAN’a, …………..numaralı Yol Yardım Hattını arayarak derhal bilgi vermek,
   2. Aracı yerinden oynatmadan ve kontağını kapattıktan sonra en yakın Polis veya Jandarma merkezine başvurarak kaza, hasar, hırsızlık, kayıp tespit tutanağı ile birlikte alkol raporunun alınmasını sağlamak,
   3. Aracın kaza mahallindeki fotoğraflarını çekmek,
   4. İlgili kişilerin ve tanıkların isim ve adreslerini almak,
   5. Mevcut olmayan kusur sorumluluğu kabullenmemek,
   6. Çift taraflı kazalarda tarafların ehliyet, ruhsat ve trafik sigorta poliçelerinin fotokopisini, bunun mümkün olmadığı durumlarda ehliyet no verildiği il bilgisi, trafik sigorta poliçesinin yapıldığı sigorta şirketi unvanı ve poliçe numaraları vs.  bilgileri almak,
   7. Yeterli güvenlik önlemlerini almadan aracı terk etmemek,
   8. Kaza bildirimini ve ilgili tutanak ve raporları kaza/olay tarihinden itibaren en geç 24 saat içerisinde KİRALAYAN’a ulaştırmak,
   9. Maddi, ölümlü ve/veya bedeni zararla sonuçlanan bir kaza meydana gelmesi halinde durumu derhal en yakın polis veya jandarma görevlilerine ve/veya ilgili resmi mercilere bildirmek.
    1. KİRACI’nın yukarıda belirtilen güvence ve sigortaları talep ederek bedellerini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, kiralanan araca, sürücüye, araçta bulunan kişilere, diğer motorlu kara nakil araçlarına, üçüncü şahıslara karşı, kira konusu motorlu kara nakil aracının karıştığı kazalar ve sair nedenlerle doğmuş ve/veya doğacak her türlü hasar, zarar, tazminat, değer kayıpları ve kazanç kayıplarından KİRACI sorumlu olup, KİRACI işbu bedelleri ödemekle yükümlüdür.
    2. Kaza durumunda, KİRALAYAN zarar ve tazminat tutarlarına karşılık bir teminat bedelini (KİRACI tarafından verilecek zarar ve tazminat miktarının sınırlanması anlamına gelmemek kaydıyla ve bu tutarı aşan zarar ve tazminat bedellerini tahsil hakkı saklı kalmak üzere) herhangi bir izne ve bildirime gerek olmaksızın KİRACI’nın kredi kartından bloke edecektir. KİRALAYAN, herhangi bir izne, ihbara ve hükme gerek olmaksızın kira bedeli, hasar, zarar, tazminat bedeli ve sair tüm alacaklarını, sözleşme süresi ile sınırlı olmaksızın teminat tutarından tahsil etmeye yetkili olup, KİRACI hususa itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder.
    3. KİRACI araç hırsızlık güvencesi alması durumunda, bu güvenceden yararlanabilmek için, hırsızlıkları önlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür. KİRACI’nın, herhangi bir hırsızlık durumunda aracın ruhsatını ve anahtarlarını iade ederek gerekli önlemleri aldığını ispatlaması ve hırsızlık olayı ile ilgili emniyet makamlarına gerekli başvuruyu yaparak buna dair resmi tutanağı ibraz etmesi gerekmektedir. Araç veya aracın herhangi bir parçasının, kirada iken çalınması durumunda gerekli olan bütün raporlar KİRACI tarafından temin edilerek KİRALAYAN’a ibraz edilecektir. Raporların, KİRACI tarafından olay tarihinden itibaren en geç 1 gün içerisinde verilmemesi veya olayın vuku tarihinde yürürlükte olan Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği kasko sigortası genel şartları kapsamında olmaması durumunda (sayılanlarla sınırlı olmaksızın örnek olarak, araç üzerinde anahtar bırakılması ve/veya aracın otopark/yıkama çalışanlarına teslimi ve/veya emniyeti suiistimal vb. gibi hallerde) veya sigorta firmalarının hırsızlık olarak nitelendirmediği aşırma benzeri durumlarda KİRACI, aracın veya araç parçalarının/donanımların güncel satın alma bedellerini derhal KİRALAYAN’a ödeyecektir. Bu ödemeye kadar geçen süre için KİRALAYAN’ın, KİRACI’dan kira bedeli talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca KİRALAYAN’ın uğradığı zararları talep etme hakkı saklıdır. KİRACI’nın araç hırsızlık güvencesini talep ederek bedelini tam, eksiksiz ve peşinen ödememesi durumunda, araç veya aracın herhangi bir parçasının/donanımının kirada iken çalınması durumunda KİRACI, aracın ve araç parçasının/ donanımının olay tarihindeki rayiç bedelini derhal ödemekle yükümlüdür.
    4. KİRACI, araç teslim formu ile birlikte teslim aldığı ve araç teslim formunda belirtilen, kar zinciri, navigasyon, bebek koltuğu vb. ek ürünler ile araca ait belge, avadanlık, teçhizat ve aksesuarların muhafazasından sorumludur. Bu ürünler, hasar onarım ve araç hırsızlık güvencesi kapsamında değildir ve hasar/zarar görmesi, kaybı veya çalınması halinde, olay tarihindeki rayiç bedeli KİRACI tarafından naklen, defaten ve derhal KİRALAYAN’a ödenecektir.
    5. KİRALAYAN, KİRACI tarafından araçta taşınan ya da bırakılan herhangi bir eşyanın kaybından veya zarar görmesinden veya çalınmasından veya aşırılmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, bu nedenle KİRALAYAN’dan hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.
    6. KİRALAYAN, aracın üreticisi olmayıp, aracın ya da yedek parçalarının üretim hatası nedeniyle meydana gelebilecek zarar, kayıp ve tazminatlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz,
    7. Aracın kira süresi dışında ve/veya belirtilen sürücü/ek sürücüler dışında üçüncü kişiler tarafından veya yaş ve/veya ehliyet yılı sınırına uymayan sürücü ve/veya ek sürücüler tarafından veya yasalara veya genel koşullara aykırı şekilde kullanılması halinde, KİRACI tarafından bedelleri ödenmiş olsa dahi yukarıda belirtilen güvenceler ve sigortalar geçersiz olup, KİRACI sigorta, güvence ve yasal haklardan istifade edemez. KİRACI, işbu hasar ve zararlardan sürücü ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.
    8. Aracın hizmet dışı kalmasından dolayı oluşabilecek zararlardan KİRALAYAN sorumlu değildir.

     1. KİRALANAN OTOMOBİLLERİN İADESİ
      1. KİRACI’nın, kiraladığı aracı erken iade etmek istemesi durumundaücret iadesi yapılmamaktadır. Bu durumda KİRALAYAN, ayrıca kampanya vs. avantajlardan faydalanarak hak edilen ödül ve hizmetleri veya bunların bedelini de talep etme hakkına sahiptir. Rezervasyon veya kiralama bedeli peşin ödenmiş olup da aracın süresinde teslim alınmaması durumunda ise, müşteriden tahsil edilen toplam kira tutarından bir günlük kira ücreti mahsup edilerek kalan tutarlar iade edilecek ve KİRALAYAN’ın süresinde alınmayan aracı rezervasyon/bedeli peşin ödenen kiralama süresi boyunca bekletme yükümlüğü de olmayacaktır. Zamanında teslim alınmayan aracın rezervasyon süresi içinde herhangi bir zamanda alınmak istenmesi durumunda, KİRALAYAN’ın bu talebi karşılayıp karşılamaması, o anda mevcut araç durumuna bağlı olup KİRALAYAN araç tedarik etmeye mecbur tutulamaz.
      2. KİRACI, aracı, stepnesini, tüm lastikleri, araca ait belgeleri, aksesuar, ek ürün ve teçhizatı ile avadanlıklarıyla birlikte teslim aldığı gibi araç teslim formunda belirtilen KİRALAYAN’ın iade adresine, araç teslim formunda belirtilen iade gün ve saatinde eksiksiz ve hasarsız bir şekilde iade ve teslim edecektir. KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayı ile araçları teslim etmesi gereken adresler dışında başka bir adrese teslim etmesi halinde, KİRALAYAN tarafından aracın geri getirilmesi için belirlenen tek yön ücretini ödeyecektir.
      3. KİRACI aracı, araca ait belgeleri, anahtar, aksesuar, avadanlık, ek ürün ve teçhizatı hasarsız, eksiksiz bir şekilde aldığı gibi teslim etmek zorundadır. Aracın iadesi esnasında tespit edilen eksiklikler ile olağan kullanım dışında oluşmuş her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olup, KİRACI, KİRALAYAN tarafından tespit edilecek tutarı derhal ödemekle yükümlüdür. Ayrıca KİRALAYAN araçta ki hasar ve eksiklikleri teslim tarihinden itibaren 1 gün içerisinde detaylı olarak inceleme ve KİRACI’ya bildirme hakkına sahiptir. Aracın iadesi esnasında araç iade formu/tutanak tanzim edilmiş olması KİRALAYAN’ın işbu kontrol ve bildirim hakkından vazgeçmiş olduğu anlamını taşımaz. Araçlarda olağan kullanım dışında oluşmuş, her türlü hasar ve zarardan KİRACI sorumlu olacaktır.
      4. KİRACI, bütün uzatmalar için KİRALAYAN’a başvuracak ve KİRALAYAN’ın yazılı onayını alacaktır. Yazılı onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda KİRACI’nın aracı hukuka aykırı olarak yedinde (elinde) bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir. KİRACI’nın araç teslim formu ve işbu genel koşulların herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı araç teslim formunda belirtilen zamanda KİRALAYAN’a teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRALAYAN’a bahsedilen araca nerede olursa olsun ön uyarıya, izne veya hükme gerek kalmadan derhal geri alma ve el koyma yetkisi tanır. KİRACI, KİRALAYAN’dan bu nedenle hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikâyet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. KİRACI, aracın KİRALAYAN tarafından geri alınması/el konulması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN, aracın geri alınması/el konulması sırasında araçta bulunan nesne veya maddelerin kaybından ya da hasarından sorumlu değildir. KİRALAYAN’ın gecikme süresine ilişkin kira bedelini tahsil etmiş olması durumunda dahi kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.
      5. Ayrıca, aracın iade tarih ve saatinde teslim edilmemesi halinde KİRACI, ilk 1 saat ve üzeri gecikmeler için günlük kira bedelinin 1 tam günlük ücret ve 24 saat ve üzeri gecikmelerde her gün için o araca ait günlük kira bedelini ödemekle yükümlüdür. KİRACI, bu durumda KİRALAYAN’ın rezervasyon planının aksaması/bozulmasından kaynaklananlar da dahil olmak üzere oluşacak her türlü zararını da ödemekle yükümlüdür. Ayrıca bu husus kira süresinin uzadığı veya belirsiz süreli hale geldiği şeklinde yorumlanamaz.
      6. Kiracı, kendisi veya bir başkası tarafından herhangi bir zamanda aracın içinde veya üstünde bırakılan ya da taşınan herhangi bir malın kaybından veya zarara uğramasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dahil olmak üzere KİRALAYAN’I sorumsuz kılacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
       1. FESİH HAKKI, SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE CEZAİ ŞART
        1. İşbu genel koşullar, imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, 1 yıl süre ile geçerlidir. 1 yıl sonunda taraflardan herhangi biri genel koşulların sona erme tarihinden en geç 15 gün önce yazılı olarak bildirimde bulunmadığı takdirde genel koşullar birer yıllık dönemler halinde kendiliğinden uzayacaktır. İşbu genel koşulların yenilenmeyerek sona erdirilmesi durumunda sona erme tarihinde KİRACI’ya kiralanmış araç var ise genel koşullar bahse konu aracın iade tarihinde başkaca bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.
        2. KİRALAYAN, gerek görmesi durumunda, kira süresi içerisinde herhangi bir sebep göstermeksizin, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu genel koşulları önelsiz, tek taraflı ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.
        3. KİRACI’nın genel koşullar ve araç teslim formunda yer alan yükümlülük ve taahhütlerinden herhangi biri veya tamamına kısmen veya tamamen riayet etmemesi halinde KİRALAYAN, hiçbir ihbara, ihtara veya hükme gerek olmaksızın işbu genel koşulları önelsiz, tek taraf ve tazminatsız olarak feshetme hakkına sahiptir.
        4. KİRACI’nın ticareti terketmesi, konkordatoya müracaat etmesi, aleyhine herhangi bir yolla icra takibine başlanması, ödeme güçlüğüne düşmesi tasfiyeye gidilmesi veya iflası için başvurulmuş olması veya iflas erteleme talebi ile mahkemeye başvurulmuş olması veya kira bedelini veya işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formundan kaynaklanan KİRALAYAN alacaklarından herhangi birini zamanında tam ve eksiksiz olarak ödememesi veya kredi kartının bloke olması, limitinin azaltılması, iptal olması, süresinin dolması gibi nedenlerle kredi kadının kullanılamayacak hale gelmesi veya aracın herhangi bir yerde terk edilmiş bulunması (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak) veya güveni kötüye kullanma şüphesinin varlığı (KİRALAYAN’ın takdirine bağlı olarak) halinde işbu genel koşullar hiçbir ihbara, ihtara veya hükme lüzum olmaksızın kendiliğinden fesih olur.
        5. İşbu genel koşulların fesholduğu tarihten itibaren KİRACI en geç 1 saat içerisinde kira sözleşmesi ve/veya araç teslim formunda belirtilen teslim yerinde aracı KİRALAYAN’a teslim etmekle yükümlüdür. Teslimatı yapmadığı taktirde hiçbir ihbara, ihtara veya karara gerek olmadan bulunduğu yerde araca KİRALAYAN’ın el koyarak teslim almasını KİRACI şimdiden gayrikabili rücu olarak kabul eder.KİRACI, KİRALAYAN’ın el koyma hakkını kullanması nedeniyle KİRALAYAN’dan hiçbir hak talebinde bulunmayacağını, tüm dava, şikayet ve sair haklarından feragat ettiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
        6. Aracın KİRACI tarafından teslim edilmesi veya KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınması gününe kadar KİRACI’nın genel koşullar ve araç teslim formundan doğan tüm yükümlülük ve sorumluluklarının aynen devam edeceğini, KİRALAYAN’ın ise tüm yükümlülük ve sorumluluktan kurtulacağını KİRACI kabul, beyan ve taahhüt eder.
        7. Araç ister KİRACI tarafından teslim edilsin, isterse KİRALAYAN tarafından el konularak teslim alınsın aracın teslim edildiğine veya teslimalındığına bakılmaksızın KİRACI kira süresinin sonuna kadar kira bedellerinin tamamını, madde 7.5.’te belirtilen gecikme bedellerini, doğacak KDV’si ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası avans faizi oranının işleyecek temerrüt faizi ile birlikte ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Ayrıca KİRALAYAN her türlü zarar, ziyanı ve mahrum kalacağı kâr karşılığı tazminatı KİRACI’dan talep edebilir.
       1. DEVİR, TEMLİK, ALT KİRACI, HAPİS YASAĞI

       KİRACI, KİRALAYAN’ın yazılı onayını almadan işbu genel koşulları bir başkasına devir ve temlik edemez; kendisine kiralanan/teslim edilen aracı hiçbir şekilde başkasının kullanımına tahsis edemez, teminat olarak gösteremez, kiralayamaz, Üzerinde hapis hakkı kullanamaz veya buna benzer başka işlem yapamaz. Araç, KİRALAYAN’ın yazılı onayı olmaksızın yurt dışına çıkarılamaz. Yazılı onay alınması durumunda yurt dışı çıkışlarda tüm masraf ve sorumluluklar KİRACI’ya ait olacaktır. KİRALAYAN, genel koşullar, araç teslim ve iade formu ve/veya bunlardan doğan hak, alacak ve yükümlülüklerini KİRACI’nın iznini almaya gerek olmaksızın bir başkasına devredebilir ve/veya temlik edebilir.

       1. CEZAİ YÜKÜMLÜLÜK

       KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat’i delil olduğunu, KİRALAYAN’ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

       1. DELİL

       KİRACI, herhangi bir uyuşmazlık ortaya çıkması durumunda KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının esas alınacağını, KİRALAYAN’ın defter ve kayıtlarının HMK 193. madde anlamında kesin ve kat’i delil olduğunu, KİRALAYAN"ın kayıtlarına hiçbir şekilde itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

       1. GİZLİLİK İLKESİ

       TARAFLAR, işbu genel koşullar ve araç teslim ve iade formu uyarınca vakıf olacakları diğer tarafa ait her türlü ticari ve mesleki bilginin gizli olduğunu kabul eder ve bu bilginin söz konusu taraflar yada çalışanları tarafından üçüncü kişilere sözleşme sırasında ve sonrasında ifşa edilmemesini taahhüt ederler. Bu gizlilik taahhüdü işbu genel koşullar sona erse veya iptal edilse dahi geçerliliğini muhafaza eder. KİRACI, gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranması durumunda KİRALAYAN’ın doğacak her türlü zararını ödemekle yükümlüdür. KİRALAYAN’ın araç, marka, model, plaka, KİRACI, kullanıcı, ek sürücü vs. gibi bilgileri hizmet aldığı 3, kişi ve kuruluşlarla paylaşması gizliliğin ihlali olarak değerlendirilemez. KİRACI, KİRALAYAN’ın bu yetkisini peşinen kabul eder.

       1. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

       İşbu genel koşullar ve araç teslim ve iade formunun yorumunda ve/veya taraflar arasında ortaya çıkacak olan tüm uyuşmazlıklarda Türk Hukuku uygulanacaktır. Uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkilidir. Genel koşullar, araç teslim ve iade formu ve işbu genel koşullara ek olmak üzere akdedilen/akdedilecek eklerin Türkçe ve yabancı dil versiyonlarının aynı belge içerisinde düzenlenmiş olması durumunda, işbu metinlerin yorumlanmasında Türkçe metin esas alınacaktır.

       1. DEĞİŞİKLİK

       İşbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda tarafların karşılıklı imzası ile yazılı yapılmayan herhangi bir değişiklik veya ek geçerli değildir. KİRACI’nın aracı iade anında iade formunu imzalamaması durumunda, KİRALAYAN’ın tanzim ettiği iade formunda bulunan bilgiler geçerli sayılacaktır. KİRACI,KİRALAYAN’ın işbu genel koşullarda dilediği zaman, tek taraflı olarak ve KİRACI’nın onayı gerekmeksizin değişiklik veya güncelleme yapabileceğini kabul ve beyan eder.

       1. TEBLİGAT

       Taraflar, işbu genel koşullarda yazılı adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, adres değişikliği diğer tarafa 3 gün içinde yazılı olarak bildirilmediği sürece bu adreslere yapılacak bildirimlerin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

       1. DAMGA VERGİSİ

       Araç teslim ve iade formu ve genel koşullardan kaynaklanan damga vergisi KİRALAYAN tarafından ödenecektir.

       1. FERAGAT SAYILMAMA

       KİRALAYAN'ın işbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda tanınan herhangi bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez.

       1. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ

       İşbu genel koşullar, araç teslim ve iade formunda yer alan herhangi bir hükmün, herhangi bir nedenden dolayı geçersiz sayılması veya uygulanabilirliğinin kalmaması halinde, sözleşmenin diğer hükümleri yürürlükte kalacaktır.

       1. EKLER

       Gerek işbu genel koşullar ile birlikte akdedilen gerekse işbu genel koşulların imzalanmasından sonra akdedilen Araç Teslim ve İade Formları, Mail Order Formu ve Kilometre Limit Tablosu işbu genel koşulların ayrılmaz bir parçası olup, birlikte yorumlanacaktır. İşbu genel koşulların bütün koşulları okunup müzakere edilerek ………..tarihinde (1) bir asıl ve (1) bir kopya nüsha olarak imzalanmış ve kopyası KİRACI'ya verilmiştir.


whatsapp
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Kabul Et