KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU

KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİMÜŞTERİLERİN KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. VERİ SORUMLUSU

Kişisel verileriniz KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ve sözleşmenin başında ticari unvanı belirtilen işbu GENEL KOŞULLAR'ın tarafı Kiralayan (“Şirketler”) tarafından veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 5. ve 6, maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Şirket tarafından aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilecektir:

 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Müşteriye Dokunan Süreç ve Operasyonların Yürütülmesi,
 • Pazarlama Operasyonlarının Yürütülmesi,
 • Hukuksal, Teknik ve İdari Sonucu olan Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi.
 • Kurumsal İletişim Operasyonlarının Yürütülmesi

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun'da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun'un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, yukarıda sayılan veri işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi amacıyla Şirketimiz tarafından iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir

 

 1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından yukarıda sıralanan amaçlar kapsamında; fiziki ortamda, matbu form ve sözleşmeler üzerinden; elektronik ortamlarda ise e-mail, SAP ve CRM gibi yazılımlar, çağrı merkezleri ve SMS'ler üzerinden toplanabilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun'un 5. maddesinde belirtilen açık rıza, sözleşmenin kurulması ve ifası, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi ve Şirketimizin meşru menfaatlerinin gerçekleştirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekteve aktarılabilmektedir.

 

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİBİ OLARAK KANUN'UN 11. MADDESİ’NDE SAYILAN HAKLARINIZ

Kişisel veri sahibi olarak Kanun'un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun'a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumun da buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, www.carplusrentacar.com.tr'den ulaşabileceğiniz KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Veri Sahibi Başvuru Formu'nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLARIFICATION TEXT ON PROTECTION AND PROCESSING OF PERSONAL DATA OF CUSTOMERS

 

 1. DATA CONTROLLER

Your personal data can be processed by KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ and the Lessor, of which trade name is stated at the beginning of the agreement and which is the party to this GENERAL CONDITIONS (the "Companies), in the capacity of the data controller, per the provisions of the Protection of Personal Data Law (the "Law") numbered 6698, within the scope described below.

 

 1. PURPOSE OF PERSONAL DATA PROCESSING

Your personal data collected can be processed by the Company for the following purposes per the fundamental principles specified in the Law and within the personal data processing conditions and purposes specified under Articles 5 and 6 of the Law.

 • Conducting the Internal Operations of the Company,
 • Conducting the Process and Operations related to Customers,
 • Conducting Marketing Operations,
 • Fulfilling Activities that have Judicial, Technical, and Administrative Results
 • Conducting Cooperation Communication Operations

 

 1. PARTIES TO WHICH YOUR PERSONAL DATA HAS BEEN TRANSFERED AND TRANSFER PURPOSE

Your personal data collected can be transferred per the fundamental principles specified in the Law, and within the personal data processing conditions specified in the Articles 8 and 9 of the Law by our Company in order to fulfill data processing purposes stated above, to our business partners, our suppliers, to public institutions authorized by law and authorized private persons.

 

 1. THE METHOD OF COLLECTING YOUR PERSONAL DATA AND LEGAL REASON

Your personal data can be collected, within the abovementioned purposes, by our Company; via printed forms and agreements in physical environments; via e-mail, SAP, and CRM software in electronic environments, through call centers and SMSs. Your personal data can be processed and transferred for the purposes stated under this Clarification Text within the scope of personal data processing conditions due to the explicit consent, being mandatory to process these in order for our Company to conduct and fulfill the agreement, to perform our legal liability and realize the legitimate interest of our company stated under the Article 5 of the Law.

 

 1. YOUR RIGHTS SET FORTH IN ARTICLE 11 OF THE LAW AS THE PERSONAL DATA OWNER

We declare that you have the following rights as per Article 11 of the Law as the Personal Data Owner:

 • To learn as to whether your personal data is processed or not,
 • To request information regarding your personal data if these were processed,
 • To acquire information on the purpose of processing your personal data and as to whether these were adequately used for their intended purpose;
 • To know the third persons to whom your personal data are transferred at home or abroad,
 • To request correction of your personal data in case these were processed incompletely or inaccurately and to request notifications to be made to third persons to whom your personal data was transferred concerning the transaction carried out under this content,
 • Even if your personal data is processed in compliance with the Law and provisions of other related laws, to request the erasure or destruction of your personal in case reasons that require the same to be processed are disappeared and to request notifications to be made to third persons to whom your personal data was transferred concerning the transaction carried out under this content,
 • In case the analysis of the processed data exclusively made with automatic systems causes a result against your, to object to this processing,
 • To request compensation for the damage arising from the unlawful processing of your personal data.

You can convey your applications regarding your rights above by filling out the Data Controller Application Form of KARTAŞ MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, to which you can access it from the address of www.carplusrentacar.com.tr. Depending on the nature of your request, your applications shall be finalized free-of-charge as soon as possible and within thirty days at the latest; however, in case this process requires an additional cost, the fee will be requested from your side per the tariff of fees to be determined by the Personal Data Protection Board.